25-02-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงฟังคำร้องทูลของเรา เป็นการพักสงบที่ดีเยี่ยม