25-03-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย เมื่อเข้ามาพักสงบ รับกำลัง และ พึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมจะหายเหนื่อยและเป็นสุข ตามพระสัญญาที่พระองค์มอบไว้แก่เรา

[มัทธิว 11:28‭-‬30]

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”