Tag Archives: ปฐมกาล

ปฐก.2:1-3 จุดเริ่มต้นของวันสะบาโต

 

ปฐก.2:1-3 จุดเริ่มต้นของวันสะบาโต

2:1 ดังนี้ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงสร้างขึ้นให้สำเร็จ พร้อมทั้งบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้น
2:2 และในวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้น และในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้น
2:3 และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้และทรงกระทำมาแล้วนั้น

(ข้อ 1) พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งสำเร็จอย่างดี ไร้ที่ติ ไร้จุดบกพร่อง ทั้งโลก ฟ้าสวรรค์ ระบบวงโคจรของแผ่นดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบจักรวาล สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ระบอบการดำรงชีพของสรรพสิ่ง
(ข้อ 2) พระเจ้าทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นในระยะเวลา 6 วัน และทรงหยุดพักในวันที่ 7 นั่นหมายความว่า
1. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอย่างดีเลิศแล้ว ตามเวลาที่ทรงกำหนด คือ ในเวลา 6 วัน
2. ในวันที่ 7 ทรงหยุดพัก คือ หยุดจากการทรงสร้างทั้งสิ้น เพื่อชื่นชมสิ่งที่ทรงสร้าง = พระเจ้าทรงชื่นชม และ ใช้เวลากับความงดงามของการทรงสร้างเหล่านั้น
(ข้อ 3) วันที่ 7 มีนัยยะสำคัญ ดังนี้
1. ทรงอวยพรวันที่ 7
2. ทรงตั้งให้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะเป็นวันหยุดพัก

ข้อคิด

1. พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจนเสร็จสิ้นเป็นอย่างดี ไม่ขาดตกบกพร่อง ไร้ตำหนิ แล้วพระองค์จึงทรงหยุดพัก แสดงว่า การทรงสร้างของพระเจ้าจะไม่มีคำว่า “ตำหนิ”
ในนัยยะหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรา แรกเดิมนั้น เราแต่ละคนไร้ตำหนิ ไม่มีจุดบกพร่องใดๆ ในขณะเดียวกัน
อีกนัยยะหนึ่ง การทรงสร้างของพระเจ้าในชีวิตเราแต่ละคนมีกระบวนการ ใช้ระยะเวลา และจะมีเวลาการหยุดพักด้วย ดังนั้น จึงไม่แปลก หากบางช่วงชีวิตพระเจ้าให้เราหยุดพัก เพราะนี่ คือ กระบวนการที่นำสู่ความไร้ตำหนิด้วยเช่นกัน… แน่นอนว่าจะมีบางช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตเรา ยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น เรามีหน้าที่ให้พระเจ้าทำงานภายในเราอย่างเต็มที่ เมื่อทรงสร้างเสร็จจะทรงให้เราได้หยุดพัก และ ทรงชื่นชมในการทรงสร้างนั้นๆ ในชีวิตเรา

2. พระเจ้าทรงชื่นชมชีวิตของเราเสมอ เหตุนี้เอง ชีวิตเราจึงมีคุณค่า เพราะพระเจ้าทรงใส่ใจทุกรายละเอียด ชื่นชมในฝีพระหัตถ์ของพระองค์ และ ชีวิตคนเรา คือ ฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกที่ทรงบรรจงสร้างเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่รายล้อม เพื่อมนุษย์ฉันใด ก็ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อเราฉันนั้น ในวันที่ 1 อาจยังมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ยังไม่เข้าใจถึงองค์รวม แต่หากเราไม่เลิกรา เชื่อ และ วางใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจะได้เห็นสิ่งทรงสร้างอันอัศจรรย์ในชีวิตตนเป็นแน่ๆ

3. พระเจ้าทรงตั้งวันที่ 7 ไว้เป็นวันหยุดพักจากการงานทั้งสิ้น ด้วยการเป็นแบบอย่างในการพัก และ ทรงตั้งไว้ด้วยการอวยพรในวันนั้น ดังนั้น เราจึงควรเดินตามแบบอย่างของพระเจ้า และ ให้น้ำหนักกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นชอบ เพื่อพระพรจะมาถึงอย่างเต็มขนาด อีกทั้ง การพักนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่พระเจ้าทรงให้น้ำหนัก ให้ความสำคัญ ไว้ตั้งแต่ทรงเริ่มสร้างโลกนี้มาแล้ว เป็นเสมือนรากฐานของแผ่นดินโลกนี้ ควบคู่กับสิ่งอื่นๆ ที่ทรงสร้าง

 

sabbathday

2017-04-29

 

 

ot1-02

ปฐก.1:26-31 พระประสงค์ในการทรงสร้างมนุษย์

ปฐก.1:26-31 พระประสงค์ในการทรงสร้างมนุษย์

1:26 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตามอย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสัตว์ใช้งาน และให้เหนือทั่วทั้งแผ่นดินโลก และเหนือบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก”
1:27 ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นในแบบพระฉายของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง
1:28 และพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก และจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้น และครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก”
1:29 และพระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราให้บรรดาต้นผักที่มีเมล็ดซึ่งอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซึ่งมีเมล็ดในผลแห่งต้นไม้นั้นแก่พวกเจ้า จะเป็นอาหารสำหรับพวกเจ้า
1:30 และสำหรับบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก และบรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลก เราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็นอาหาร” และก็เป็นดังนั้น
1:31 และพระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง และดูเถิด เป็นสิ่งที่ดียิ่งนัก และมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก

(ข้อ 26) พระเจ้าทรงตั้งพระทัย และ คิดเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นอย่างดี และรอบคอบเป็นที่สุด ว่า จะทรงจัดเตรียมสิ่งใดเพื่อมนุษย์ จะสร้างพวกเขาเป็นแบบไหน
(ข้อ 27) พระเจ้าทรงลงมือสร้างมนุษย์ตามแบบที่ทรงตั้งพระทัยไว้ สิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงบรรจงสร้างให้เหมือนพระฉายของพระองค์ คือ … มนุษย์ … เพื่อร่วมครอบครองบรรดาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ทรงสร้างมาก่อนหน้านี้แล้ว
(ข้อ 28) เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เสร็จแล้ว ก็ทรงมอบสิทธิอำนาจไว้ในมือพวกเขา เพื่อการครอบครองแผ่นดินโลกนี้ร่วมกับพระองค์
(ข้อ 29 – 30) ทำให้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายในเรื่องการดำรงชีพ และทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะสร้างมนุษย์ แสดงว่า พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีต่างๆ ให้กับเราไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นอย่างดี
(ข้อ 31) พระเจ้าทรงสำรวจ และ ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อทรงสร้างทุกสิ่งเสร็จ ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไร้ที่ติ หรือ จุดบกพร่องใดๆ ซึ่ง “ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก”

ข้อคิด

1.    พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดบนโลกนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วสร้างมนุษย์เป็นลำดับสุดท้าย เพื่อให้มนุษย์ครอบครองสารพัดสิ่งเหล่านั้นที่ทรงสร้างก่อนหน้านี้ อีกทั้งทรงคิดถึงการดำรงชีพของมนุษย์ ด้วยการให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีวงโคจร ในการขยายพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารให้กับมนุษย์บนโลกนี้อย่างไม่มีหมด จะเห็นได้ว่า ธรรมชาติ สามารถขยายพันธุ์ของมันได้เอง โดยที่มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้กระทำการใดๆ ทั้งสิ้น แต่พระเจ้าทรงทำไว้แต่แรกอยู่แล้ว และตั้งสิ่งเหล่านั้นไว้ในครอบครองของมนุษย์ เราจึงมีอาหารดำรงชีพตลอดเวลา ที่มีโลกนี้ มีอากาศหายใจ ด้วยระบบจักรวาลที่ทรงสร้างตั้งแต่แรกไว้อยู่แล้ว (นั่นแสดงว่า พระเจ้าทรงใส่พระทัยทุกรายละเอียดเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับการดำรงชีพของมนุษย์ และเป็นการสะท้อนถึงความรักพื้นฐานลำดับแรก ที่พระเจ้ามอบให้แก่เราทั้งหลาย)

2.    สิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษย์ คือ…
•    มีพระฉายาเหมือนพระเจ้า
•    ได้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ ฝูงสัตว์บนแผ่นดิน โดยมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้
•    มีลูกดกทวีคูณจนเต็มแผ่นดินโลก

3.    เราสามารถวางใจได้ว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ไว้ให้แก่เราแล้วเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้อง หรือ กังวลในฝ่ายกายภาพว่า จะไม่มีกิน เพราะในความเป็นจริง พระเจ้าทรงมีแผนการนี้ไว้อยู่แล้ว อีกทั้งยังทรงใส่พระทัยในรายละเอียด ด้วยการใส่วงจรของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อเป็นอาหารสำหรับเรา

4.    แท้ที่จริงพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อให้ครอบครองสรรพสิ่งร่วมกับพระองค์ นอกจากการแต่งตั้งของพระเจ้าที่ให้เราทั้งหลายร่วมครอบครองสรรพสิ่งแล้ว ยังทรงใส่สิทธิอำนาจไว้ในมือของพวกเราทั้งหลาย เพื่อให้การครอบครองนั้นเป็นจริงด้วย อย่างเป็นรูปธรรมและนามธรรม

 

ot1-02

2017-04-25