Tag Archives: นมัสการอธิษฐาน

20-08-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เอง แก่ผู้ที่เข้าเฝ้า ด้วยพระลักษณะแห่งความสว่าง

และการปรากฏของพระเจ้าในลักษณะแสงสว่างจ้า จะทำให้ผู้ที่พบพระองค์มีประสบการณ์จำนน ดั่งเช่น โมเสส , เซาโล , ยอห์น ยากอบ เปโตร

 

 

 

28-01-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

ด้วยว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อตั้งแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบัน และสืบๆ ไปเป็นนิตย์
ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม
ทรงเป็นพระเข้าของอิสอัค
ทรงเป็นพระเจ้าของยาโคป
และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน

มีคาห์ 7:18-20
18 ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​เหมือน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อภัย​บาป
และ​ทรง​มอง​ข้าม​การ​ทร​ยศ
ของ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​อัน​เป็น​มร​ดก​ของ​พระ​องค์​ท่าน?
พระ​องค์​ท่าน​มิ​ได้​ทรง​พระพิโรธ​เป็น​นิตย์
เพราะ​พระ​องค์​ท่าน​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง
19 พระ​องค์​ท่าน​จะ​ทรง​หวน​กลับ​มา​เมต​ตา​เรา​อีก
และ​จะ​ทรง​เหยียบ​ความ​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้
พระ​องค์​จะ​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ของ​ทะเล
20 พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​ความ​สัตย์​ซื่อ​แก่​ยา​โคบ
และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​อับ​รา​ฮัม
ดัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา
ตั้ง​แต่​สมัย​โบ​ราณ​กาล

 

 

31-07-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญ

คำสรรเสริญเหล่านั้นจึงมีชีวิต และมีพลัง ด้วยว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้…

 

สดุดี 99:1-9

 1 พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ครอบ​ครอง ให้​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ตัว​สั่น
พระ​องค์​ประ​ทับ​เหนือ​เค​รูบ ให้​แผ่น​ดิน​สั่น​สะ​เทือน
 2 พระ​ยาห์​เวห์​ใหญ่​ยิ่ง​ใน​ศิโยน
พระ​องค์​ประ​ทับ​อยู่​สูง​เหนือ​ชน​ชาติ​ทั้ง​ปวง
 3 ให้​พวก​เขา​ยก​ย่อง​พระ​นาม​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่า​คร้าม​กลัว​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​บริ​สุทธิ์
 4 ข้า​แต่​กษัตริย์​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ ผู้​ทรง​รัก​ความ​ยุติ​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​สถา​ปนา​ความ​เที่ยง​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​กระ​ทำ​ความ​ยุติ​ธรรม
และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ใน​ยา​โคบ
 5 จง​ยก​ย่อง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา
จง​นมัส​การ​ที่​แท่น​รอง​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​บริ​สุทธิ์
 6 โม​เสส​และ​อา​โรน​อยู่​ใน​พวก​ปุโร​หิต​ของ​พระ​องค์
ซา​มู​เอล​อยู่​ใน​พวก​ที่​ทูล​ออก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ด้วย
ท่าน​เหล่า​นั้น​ได้​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ท่าน
 7 พระ​องค์​ตรัส​กับ​ท่าน​เหล่า​นั้น​จาก​เสา​เมฆ
พวก​ท่าน​ได้​รัก​ษา​พระโอ​วาท
และ​กฎ​เกณฑ์​ที่​พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​ท่าน
 8 ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ท่าน​เหล่า​นั้น
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​ยก​โทษ​ท่าน​เหล่า​นั้น
แต่​ทรง​เป็น​ผู้​ตอบ​แทน​การ​กระ​ทำ​ผิด​ของ​ท่าน​เหล่า​นั้น​ด้วย
 9 จง​ยก​ย่อง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา
และ​จง​นมัส​การ​ที่​ภูเขา​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​บริ​สุทธิ์

 

 

 

17-07-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

จงโน้มตัวไปข้างหน้า โดยให้วันวานเป็นรากฐานของวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่เติบโต จำเริญมากขึ้น

 

ฟิลิปปี 3:13-16

13 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพ​เจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา แล้ว​โน้ม​ตัว​ไป​ยัง​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง​หน้า
14 และ​ข้าพ​เจ้า​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป​สู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ราง​วัล​คือ​การ​ทรง​เรียก​แห่ง​เบื้อง​บน​ซึ่ง​มี​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
15 เพราะ​ฉะนั้น เรา​ที่​เป็น​ผู้​ใหญ่​แล้ว​จง​คิด​อย่าง​นี้ และ​ถ้า​พวก​ท่าน​คิด​อีก​อย่าง​หนึ่ง พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​ให้​เรื่อง​นี้​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย
16 อย่าง​ไร​ก็​ตาม เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ก็​จง​ดำ​เนิน​ตาม​นั้น​ต่อ​ไป

 

 

 

10-07-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเยซูผู้ทรงประทับอยู่บนภูเขาสูง เป็นแบบอย่างในมรรคาที่ชอบธรรม และผ่านพ้นสารพัดสิ่งด้วยถ้อยคำที่ทรงฤทธิ์

บรรดาผู้ตามติดย่างเท้าของพระคริสต์ ย่อมมีชัยชนะ และผ่านพ้นแต่ละวาระ ด้วยการโมทนาขอบพระคุณ

 

มัทธิว 4:3-11
3 ส่วน​ผู้​ทด​ลอง​มา​หา​พระ​องค์​ทูล​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​สั่ง​ก้อน​หิน​เหล่า​นี้​ให้​กลาย​เป็น​ขนม​ปัง”
4 พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “มี​พระ​คัม​ภีร์​เขียน​ไว้ว่า
‘มนุษย์​จะ​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่​ได้
 แต่​ต้อง​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ
ซึ่ง​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า’ ”
5 แล้ว​มาร​ก็​นำ​พระ​องค์​ไป​ยัง​นคร​บริสุทธิ์ และ​ให้​พระ​องค์​ประ​ทับ​ที่​ยอด​หลัง​คา​พระ​วิหาร
6 แล้ว​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​กระ​โดด​ลง​ไป เพราะ​พระ​คัม​ภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า
‘พระ​เจ้า​จะ​รับ​สั่ง​เรื่อง​ท่าน​ต่อ​บรร​ดา​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​องค์
และ​ทูต​สวรรค์​จะ​เอา​มือ​ประ​คอง​ชู​ท่าน​ไว้
ไม่​ให้​เท้า​ของ​ท่าน​กระ​ทบ​หิน’ ”
7 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “พระ​คัม​ภีร์​มี​เขียน​ไว้​อีก​ว่า ‘อย่า​ทด​ลอง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน’ ”
8 อีก​ครั้ง​หนึ่ง​มาร​ได้​นำ​พระ​องค์​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​ที่​สูง​มาก และ​ได้​แสดง​บรร​ดา​ราช​อา​ณา​จักร​ใน​โลก ทั้ง​ความ​รุ่ง​โรจน์​ของ​ราช​อา​ณา​จักร​เหล่า​นั้น​ให้​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร
9 แล้ว​ได้​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​จะ​ก้ม​ลง​นมัส​การ​เรา เรา​จะ​ให้​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​แก่​ท่าน”
10 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “จง​ไป​ให้​พ้น เจ้า​ซา​ตาน เพราะ​พระ​คัม​ภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า
‘จง​กราบ​นมัส​การ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน
และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์ แต่​ผู้​เดียว’ ”
11 แล้ว​มาร​จึง​ไป​จาก​พระ​องค์ และ​มี​พวก​ทูต​สวรรค์​มา​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์

 

 

 

 

26-06-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

“ผู้ใดไม่เห็นว่าพระคริสต์เป็นอุปสรรค ย่อมเป็นสุข”

พระคริสต์ทรงเป็นที่ปรารถนาแห่งจิตใจและดวงจิต อย่าให้สิ่งต่างๆ บดบังการเข้าหาพระเจ้า แล้วทำให้หลงทิศ คิดว่า ปัญหา และอุปสรรค คือ พระคริสต์

เพราะเมื่อทุ่มเทดวงใจไปที่ใด ย่อมยินดีทุ่มเททั้งสิ้นที่มีอยู่เพื่อสิ่งนั้น… และการทุ่มเทที่จะไม่ไร้ผล คือ การทุ่มเทลงที่พระองค์ผู้ทรงตอบแทนเรา

 

ลูกา 7:23 23  “ใคร​ไม่​มี​เหตุ​สะดุด​ใน​ตัว​เรา คน​นั้น​ก็​เป็น​สุข”

 

 

 

 

 

 

19-06-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

“ผู้ที่ได้รับการอภัยมาก ย่อม รักมาก”

เพราะพระคุณพระเจ้าที่หลั่งไหลเพื่อคนบาปนั้นมากมายเกินบรรยาย จึงได้แต่นั่งลงที่แทบพระบาท แล้ว จุบแทบพระบาท เพื่อเทออกถึงดวงใจที่ปรารถนาองค์พระผู้เป็นเจ้า

หลายครั้งเมื่อไม่มีคำบรรยายใดๆ แต่หัวใจกลับเต็มล้นไปด้วยพระคุณ และ ความรักของพระคริสต์ จึงทำให้สิ่งที่ทำนั้น เพื่อแสดงถึงพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วย รัก เมตตา และพระคุณ

ลูกา 7:36-50
36 มี​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ฟา​ริสี​เชิญ​พระ​องค์​ไป​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​กับ​เขา พระ​องค์​ก็​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​ของ​ฟา​ริสี​คน​นั้น แล้ว​เอน​พระ​กาย​ที่​โต๊ะ​อาหาร
37 นี่​แน่ะ มี​หญิง​คน​หนึ่ง​ใน​เมือง​นั้น​ซึ่ง​เป็น​คน​บาป เมื่อ​รู้​ว่า​พระ​องค์​กำ​ลัง​เสวย​อาหาร​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ฟา​ริสี​คน​นั้น นาง​จึง​นำ​ผอบ​น้ำ​มัน​หอม​มา
38 ยืน​อยู่​ข้าง​หลัง​ใกล้​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์ แล้ว​ร้อง​ไห้​น้ำ​ตา​นอง​เปียก​พระ​บาท นาง​จึง​ใช้​ผม​เช็ด จูบ​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์​แล้ว​เอา​น้ำมัน​ชโลม
39 ฟา​ริสี​คนที่​เชิญ​พระ​องค์​มา​เมื่อ​เห็น​แล้ว​ก็​นึก​ใน​ใจ​ว่า “ถ้า​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ ก็​น่า​จะ​รู้​ว่า​ผู้หญิง​ที่​แตะ​ต้อง​ตัว​ของ​ท่าน​เป็น​ใคร​และ​เป็น​คน​อย่าง​ไร เพราะ​นาง​เป็น​คน​บาป”
40 พระ​เยซู​จึงตรัส​กับ​เขา​ว่า “ซีโมน เรา​มี​อะไร​จะ​บอก​ท่าน” เขา​ทูล​ว่า “ท่าน​อา​จารย์ เชิญ​พูด​ไป​เถิด”
41 พระ​องค์​จึง​ตรัส​ว่า “เจ้า​หนี้​คน​หนึ่ง​มี​ลูก​หนี้​สอง​คน คน​หนึ่ง​เป็น​หนี้​เงิน​ห้า​ร้อย​เด​นา​ริ​อัน อีก​คน​หนึ่ง​เป็น​หนี้​ห้า​สิบ
42 เมื่อ​เขา​ไม่​สา​มารถ​ใช้​หนี้​ได้ ท่าน​จึง​ยก​หนี้​ให้​เขา​ทั้ง​สอง​คน ใน​สอง​คน​นั้น คน​ไหน​จะ​รัก​นาย​มาก​กว่า?”
43 ซีโมน​จึง​ทูล​ว่า “ข้าพเจ้า​คิด​ว่า​น่า​จะ​เป็น​คน​ที่​นาย​ยก​หนี้​ให้​มาก” พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ท่าน​ตัด​สิน​ได้​ถูก​ต้อง”
44 พระ​องค์​จึง​ทรง​เหลียว​หลัง​ดู​หญิง​คน​นั้น แล้ว​ตรัส​กับ​ซีโมน​ว่า “ท่าน​เห็น​หญิง​คน​นี้​ใช่​ไหม? เมื่อ​เรา​เข้า​มา​ใน​บ้าน​ของ​ท่าน ท่าน​ไม่​ได้​เอา​น้ำ​มา​ล้าง​เท้า​ให้​เรา แต่​นาง​เอา​น้ำ​ตา​ล้าง​เท้า​ของ​เรา และ​เอา​ผม​ของ​นาง​เช็ด
45 ท่าน​ไม่​ได้​จูบ​เรา แต่​หญิง​คน​นี้​ไม่​ได้​หยุด​จูบ​เท้า​ของ​เรา​เลย​นับ​ตั้ง​แต่​เรา​เข้า​มา
46 ท่าน​ไม่​ได้​เอา​น้ำ​มัน​มา​ชโลม​ศีรษะ​ของ​เรา แต่​นาง​เอา​น้ำ​มัน​หอม​มา​ชโลม​เท้า​ของ​เรา
47 เพราะ​ฉะนั้น​เรา​บอก​ท่าน​ว่า​บาป​ต่างๆ ของ​นาง​ซึ่ง​มี​มาก​มาย​นั้น​ได้​รับ​การ​ยก​โทษ​แล้ว​เพราะ​นาง​รัก​มาก แต่​คน​ที่​ได้​รับ​การ​ยก​โทษ​น้อย​ก็​รัก​น้อย”
48 พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “บาป​ของ​เธอ​ได้​รับ​การ​ยก​โทษ​แล้ว”
49 บรรดา​คน​ที่​ร่วม​เอน​กาย​ที่​โต๊ะ​อาหาร​ด้วย​ก็​พูด​กัน​ว่า “คน​นี้​เป็น​ใคร​กัน​ถึง​ยก​โทษ​บาป​ได้?”
50 พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​หญิง​คน​นั้น​ว่า “ความ​เชื่อ​ของ​เธอ​ทำ​ให้​เธอ​รอด จง​ไป​เป็น​สุข​เถิด”