28-01-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

ด้วยว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อตั้งแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบัน และสืบๆ ไปเป็นนิตย์
ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม
ทรงเป็นพระเข้าของอิสอัค
ทรงเป็นพระเจ้าของยาโคป
และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน

มีคาห์ 7:18-20
18 ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​เหมือน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อภัย​บาป
และ​ทรง​มอง​ข้าม​การ​ทร​ยศ
ของ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​อัน​เป็น​มร​ดก​ของ​พระ​องค์​ท่าน?
พระ​องค์​ท่าน​มิ​ได้​ทรง​พระพิโรธ​เป็น​นิตย์
เพราะ​พระ​องค์​ท่าน​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง
19 พระ​องค์​ท่าน​จะ​ทรง​หวน​กลับ​มา​เมต​ตา​เรา​อีก
และ​จะ​ทรง​เหยียบ​ความ​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้
พระ​องค์​จะ​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ของ​ทะเล
20 พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​ความ​สัตย์​ซื่อ​แก่​ยา​โคบ
และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​อับ​รา​ฮัม
ดัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา
ตั้ง​แต่​สมัย​โบ​ราณ​กาล