11-09-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

เข้ามาพักสงบ และ พึ่งพาในพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ด้วย เพราะผู้ที่เหน็ดเหนื่อยก็จะได้พัก และรับการเสริมแรง
บรรดาการงานทั้งสิ้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ด้วย ก็จะไม่มีคำว่า “สูญเปล่า”

 

มธ.11:28-30
28 บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก
29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก
30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”