กจ.2:43-47 {ชีวิตในกลุ่มผู้เชื่อ หรือ แบบแผนคริสตจักรในยุคแรก}

 

2:43 เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครสาวกทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการ
2:44 บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง
2:45 เขาจึงได้ขายทรัพย์สมบัติและสิ่งของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ
2:46 เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจ ทุกวันเรื่อยไป
2:47 ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอด เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เป็นรูปแบบของคริสตจักรยุคแรก
เนื่องจากพระเยซูตรัสสั่งเปโตรไว้ให้สร้างคริสตจักร  (เป็นการทรงเรียกและภาระกิจของเปโตร = คริสตจักรเกิดขึ้นครั้งแรก)

 

มธ.16:18  และเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้

 

ชีวิตในกลุ่มผู้เชื่อ หรือ แบบแผนคริสตจักรในยุคแรก

 

1. (43-45) มีการร่วมกันตามธรรมศาลา ทำหมายสำคัญ สอน และนำของตนเองมาถวาย เพื่อให้กับคนยากจน ที่ไม่มีอาชีพการงาน เป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

2. (46) พบปะกันตามบ้าน นอกเหนือกิจกรรมในธรรมศาลา เพื่อกินอาหารด้วยกัน ฉลองกัน แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้า หนุนใจกัน สรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า
*** ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีรูปแบบ แต่เป็นการทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงและเคลื่อน (คำอธิบายฉบับอรรถาธิบาย NIV)

*** เป็นการทำสิ่งต่างๆ อย่างเรียบง่าย เน้นช่วยเหลือกันและกัน ทั้งคนจน และแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กันและกัน ทั้งอาหาร ประสบการณ์ พระวจนะ

 

fellowship

03/08/2014 11:57