21-12-2014 นมัสการ อธิษฐาน วันสะบาโต

 

ให้ทุกๆ พื้นที่เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญ นมัสการ และอธิษฐานร้องทูล เพราะทุกพื้นที่บนแผ่นดินโลกนี้เป็นของพระองค์ผู้ทรงสร้าง

 

21-12-14 นมัสการ อธิษฐาน วันสะบาโต