24-09-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

จงเชื่อ … ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงเชื่อ … ในพระองค์ผู้ทรงสามารถ
จงเชื่อ … ในพระลักษณะแห่งรักแท้ของพระบิดาเจ้า
จงเชื่อ … ในความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา
จงเชื่อ … ในการจัดเตรียม และ ปกป้องไว้เพื่อเรา
ด้วยว่า… มันเป็นของเราที่พระเจ้าสงวนไว้ให้