17-09-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การทรงสถิตย์ของพระเจ้าล้ำค่ากว่าสิ่งใดๆ ในโลกนี้
เมื่อพระเจ้าทรงเรียก จะทรงสถิตย์อยู่ด้วยตลอดเส้นทางที่ทรงเรียก บรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ในการทรงเรียก ย่อมได้เห็นและสัมผัสการทรงสถิตย์ของพระเจ้า เพื่อเป็นกำลัง และ หมายสำคัญในก้าวต่อๆ ไปข้างหน้า